Zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
000 Amen  
001 Aan des Heilands voeten
002 Aan Jezus’ voeten  
003 Als een hert door dorst gedreven  
004 Als Gods volk, vermoeid van ‘t strijden  
005 Bethesda is open, de engel is daar  
006 Een heerlijk rustoord kennen wij  
007 Er gaat een stroom, zo klaar en rein  
008 Gaat op naar Sions hoogte  
009 Ga, droog uwe tranen  
010 Gij, die leed draagt, zorg of smart  
011 Heer, o, maak mij uwe wegen  
012 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot  
013 Hoe lief’lijk ons de zondag is  
014 Hoe verheugt het ons deez’ stonde  
015 Hoort de hemelklokken schallen  
016 Hoort de morgenklokken luiden  
017 Hoort gij, mijn kind, de heiland roepen  
018 Hoort, Jezus roept; komt allen hier  
019 Hoort, moede zielen de naar vredesmachten  
020 Ik weet een woord zo heerlijk  
021 Ik weet ene lieve kapelle  
022 Ik zie u weder, morgenlicht  
023 Jezus, Heiland mijner ziele  
024 Jezus noodt vriend’lijk  
025 Jezus staat steeds kloppend daar!  
026 Kom, hoor zijn Woord  
027 Kom, klinkt Jezus’ nodend Woord  
028 Kom thuis, God is uw vader  
029 Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer  
030 Komt tot de bron van het leven  
031 Kom vriend, treedt mee de arke in  
032 Laat de danktoon vrolijk schallen  
033 Maak mij reiner, immer kleiner  
034 Naar des vredes zoete ruste  
035 Vader, zie ons vol verlangen  
036 Vermoeide ziel, leg af uw zorgen  
037 Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken?  
038 Waar kan ik immer ruste vinden?  
039 Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!  
040 Wees welkom, bron der liefde  
041 Weest gegroet, gij Godsgezanten  
042 Zijt gij door de levensstormen  
043 Al is eng ook de poort  
044 Als de Heiland zal verschijnen  
045 ‘k Buig mij vol aanbidding neder  
046 De bruigom komt!  
047 De heer is mijn herder  
048 De liefde des Vaders  
049 De rotsgrond geloof en vertrouwen  
050 Een dagwerk voor de Heiland  
051 Een getrouwe vriend te hebben  
052 Een hart en ene ziel voorwaar  
053 Een liefdebron, zo wonderbaar  
054 Ene gouden wandelstaf  
055 Ene vriend heb ik gevonden  
056 Ernstig dringt een grote vraag toch  
057 Ga mij niet voorbij, o Heiland  
058 Geef mij meer van uwe Geest, Heer  
059 God gaf een trouwe helper mij  
060 God is de liefde  
061 Grote Immanuel  
062 Heiland Jezus, goede herder  
063 ‘s Heren liefde is oneindig  
064 Het woord des Heren klinkt opnieuw  
065 Het zij mijn lust, om daar te zijn  
066 Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus  
067 Hoe zalig is ‘t mij hier te zijn  
068 Hoort, de wachters van Sion  
069 Houd uw uitverkiezing hoog  
070 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken  
071 Ik bouw op de Heer  
072 Ik heb een Vader  
073 Ik heb u lief, mijn Jezus, trouwe Heer  
074 Ik ken een schone edelsteen  
075 Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom  
076 Ik weet een heerlijk doel  
077 Ik weet een rijk waar Jezus troont  
078 Ik weet ene bronne  
079 Ik wil streven  
080 In de rotskloof als geborgen  
081 In gemeenschap met mijn Jezus  
082 In Jezus armen rust gij zacht  
083 In stille trouw wil ik U dienen  
084 ‘t Is, Heer, uw werk  
085 Is Jezus in uw hart geboren nu?  
086 Ja, mijns levens grootste vreugde  
087 Ja, o Heiland, troost en raad  
088 Ja, slechts een wens  
089 Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven  
090 Jezus mijn vriend  
091 Jezus trouwe voert wie willen  
092 Kent gij het land?  
093 Kleine waterdrupp’len  
094 Kom in mijn hart  
095 Krachtig bouwt de heer  
096 Laat ons Sions lied’ren zingen  
097 ‘t Lichtend spoor van onze Heiland  
098 Licht na het donker  
099 Lieve vader, sterk mij, zwakke  
100 Machtige stromen van zegen  
101 Meen’ge ziel bezwijkt van droefheid  
102 Met uwe hulp alleen  
103 Midd’laar Jezus  
104 Mijn vader, uwe wil  
105 Naar ‘t Vaderhuis  
106 Naar ‘t Vaderland  
107 Nader mijn God bij U  
108 Neem Jezus in uw vaartuig op  
109 Neem mij aan, o Heiland Jezus  
110 Nog is `t de tijd  
111 Niet om gediend te worden  
112 O, dat gij mocht bekennen  
113 O, eerst’lingskind, waardeer  
114 Of stormen al loeien  
115 O, Godgewijde eerst’lingsschaar  
116 O, heer, ik zou graag stille zijn  
117 O heer, maak mij gelijker  
118 O liefde, gouden zonneschijn  
119 Om aardse rijkdom bid ik niet  
120 O mijn ziel, wees toch bereid!  
121 O, mijn ziel, wil u verblijden  
122 Ons hart verheugt zich  
123 O, wil toch van het levenswoord  
124 O zalig ‘t huis, waar gij kunt binnentreden  
125 Reeds een dag in Gods gemeenschap  
126 Reikt elkaar de hand ten bonde  
127 Rijke beloften  
128 Rust, mijn ziel, uw God is koning  
129 Slechts vertrouwen elke dag  
130 Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling  
131 Tot de berg der heerlijkheden  
132 Trouw en vast aaneengesloten  
133 U behoor ik, Heer  
134 U behoort geheel mijn leven  
135 U bid ik aan, o macht der liefde  
136 U wil ik dienen, trouwe God  
137 Vaak strooit g’ uw zaad  
138 `s Vaders liefd` en mededogen  
139 Vader, ‘t is Uw welbehagen  
140 Van Sions hoogte klinkt een wet  
141 Van U zijn alle dingen  
142 Vol beproeving is het leven  
143 Vol van eindeloze liefde  
144 Vrede, Godes vrede  
145 Waakt, kinderen Gods  
146 Waakt op, gij matte, droeve zielen  
147 Waar apost`len staan  
148 Waar God ons leidt  
149 Waar vind ik Jezus  
150 Waterstromen zal ik gieten  
151 Wat God doet, dat is welgedaan  
152 Wat kost’lijk levend water  
153 Wat zoete troost wacht ons  
154 Welk een stroom van reine liefde  
155 Welk een vreugde schenkt het mij  
156 Welk een vriend is onze Jezus  
157 Wie maar de goede God laat zorgen  
158 Wie overwint  
159 Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf  
160 Wordt verlicht  
161 Zalig te weten: ik ben Gods kind!  
162 Ziet, hoe Daniël in Babel toevend  
163 Zoals de glanzende sterren verbleken  
164 Zo gij mijn beide handen neemt  
165 Zijt gij een christen naar de naam slechts?  
166 Bron van barmhartigheid  
167 Hebt gij Mij lief?  
168 Heer, zie mij biddend staan  
169 Hier is mijn hart  
170 O ziele, die ruste wil vinden  
171 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  
172 Rijk in God, zoals eens Job was  
173 U, mijn Heiland, Jezus Christus  
174 Vlucht met uw zonden tot Jezus  
175 Vredekoning, vol genade  
176 Zie, biddend komen wij tot U  
177 Alle roem is uitgesloten  
178 Blijde wil ik luid verkonden  
179 Dankbaar kan ons lied nu klinken  
180 De grote Arts is ons nabij  
181 Een genadestroom vol van zaligheid  
182 Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet  
183 Goede herder! U zij dank  
184 Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer  
185 ‘k Heb in Jezus heil gevonden  
186 Heer, gij schenkt mij rijke zegen  
187 Heer, ik ben uwer, Gij zijt mijn!  
188 Heerlijke, lieflijke plaatse  
189 Het juk is nu verbroken  
190 Hoe zalig, verlost te zijn  
191 Hoe zal ik U ontvangen?  
192 Ik heb een schat ontvangen  
193 Ik vond bij Jezus vreed’ en rust  
194 Ik vond de bron der vreugde  
195 Jezus heeft ons uitgenodigd  
196 Komt, bieden wij elkander  
197 Komt, stemt nu allen jub’lend in  
198 Lieve Heiland, uwe goedheid  
199 Looft de Heer! Hij is de liefde  
200 Looft, looft, verloste scharen  
201 Mij is genade wedervaren  
202 O goedheid Gods, nooit recht geprezen  
203 Als kind`ren Gods verbonden  
204 Blijf trouw, o bruid, uw Heiland  
205 Dat de harten immer vrolijk  
206 Dankt, dankt nu allen God  
207 Dat ik Heer Jezus u  
208 De Heer kent al de zijnen  
209 Een vaste burcht is onze God  
210 God met mij, op al mijn wegen  
211 Halleluja! Eeuwig dank en ere  
212 Halleluja, lofgezongen  
213 Heb dank, o trouwe God en vader  
214 Heffen wij tezaam  
215 Heilig, heilig, heilig  
216 Immer moedig voorwaarts  
217 Ja, groot is de genade toch  
218 Jeruzalem in ‘t eeuwig licht  
219 Komt vrolijk, ‘t hart omhoog geheven  
220 Laat ons zingen en prijzen  
221 Lof zij de Heer  
222 Ons aller danklied, Here  
223 Schenk ons, Vader, thans uw zegen  
224 Spreid nu uw zegenshanden  
225 U, Vader, U zij lof en prijs  
226 U wil ik prijzen  
227 ‘k wil u, o God, mijn dank betalen  
228 ‘k wil U volgen, Heiland Jezus  
229 Wij kunnen het niet laten  
230 ‘k zal met mijn ganse hart  
231 Zingt, zingt uw bruigom  
232 Dra daalt Jezus weder  
233 Blijf de Heer verbeiden  
234 Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds  
235 Verhoogt de poort  
236 Bij Vader thuis is ‘t ons zo goed  
237 Des Heilands groot erbarmen  
238 Jezus mint de kind’ren zeer  
239 Looft de Heer in kinderlijke klanken  
240 O heiland Jezus, Kindervrind!  
241 Op, in des levens lente  
242 Wij zijn het zaad der toekomst  
243 Eng’len wachten ons bij ‘t komen  
244 Godes wegen gaan door lijden  
245 Hoe zal ‘t ons zijn?  
246 Naar huis!  
247 O zalig oord  
248 Onder ‘t altaar Jezus rusten  
249 Scharen van ontslapen vrienden  
250 Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!  
251 Waar zich geen wolk meer dreigend toont  
252 Als kaarsjes in de nacht  
253 Bim-bam! bim-bam!  
254 Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken  
255 Dankt de lieve Heiland  
256 De kerstboom is de schoonste boom  
257 Dit is de dag zo lang verwacht  
258 Een rijs is voortgekomen  
259 Ere zij God  
260 Feest is ‘t in de huizen  
261 Heil’ge nacht!  
262 Hoort de klokken luiden  
263 Jezus werd op aard` geboren  
264 Kerstjubel  
265 Komt, eerstelingskind`ren  
266 Kerstliedje  
267 Op het kerstfeest  
268 Stille nacht  
269 Stralend in het duister  
270 Uit der eng’len monden  
271 Wel is het buiten bitter koud  
272 Zeg, waarom toch overal vreugde  
273 Het jaar ging stil ten einde  
274 Het jaar is wel ten einde  
275 Uren, dagen ,maanden, jaren  
276 ‘t Oude jaar is opgenomen  
277 Geef, o Vader, uwe krachten  
278 Omgordt u de lenden  
279 Wat de toekomst brenge moge  
280 Sion, Sion, stad des Heren  
281 Sion, wil de poort verhogen  
282 Aan ‘t kruis, bebloed met wonden  
283 Als ‘k aan de doornenkroon denk  
284 Dat Heer Uw lijden en Uw sterven  
285 Hoort, de stem van eeuw’ge liefde  
286 ‘t Is middernacht, en in de hof  
287 Weet gij? Jezus onze Heiland  
288 Wil toeven, Heer  
289 Christus is verrezen  
290 Daar juicht een toon  
291 Halleluja, de Heiland leeft  
292 Halleluja, ja verrezen  
293 Ik weet dat mijn Verlosser leeft  
294 Juicht, eerstelingen, verheugt u  
295 Triomf d’ Immanuël verrijst  
296 Met opgeheven zegenshanden  
297 Ten hemel steeg opnieuw de Heer  
298 De Trooster, die de Heer ons gaf  
299 Heilige geest, door de Vader gezonden  
300 Heil’ge geest, Gij Hemeltolk!  
301 Prijst luide God voor deze dag  
302 Aan Uw voeten, lieve Heiland  
203 Lieve Jezus, zie ons hier  
304 Neem uit deez’ moederarmen, Heer  
305 Het zingt in mijn hart  
306 Eerbiedig. voor Uw altaar  
307 Jonge broeders, jonge zusters  
308 Wees gegroet, gij jonge christen  
309 Weest gezegend, jonge ranken  
310 Dat ‘s Heren zegen op u daal  
311 Heer, zeer ernstig bidden wij  
312 O, moge God u beide zeeg’nen