Aanvangsliederen

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
001 Aan des Heilands voeten
002 Aan Jezus’ voeten
003 Als een hert door dorst gedreven  
004 Als Gods volk, vermoeid van ‘t strijden  
005 Bethesda is open, de engel is daar  
006 Een heerlijk rustoord kennen wij  
007 Er gaat een stroom, zo klaar en rein  
008 Gaat op naar Sions hoogte  
009 Ga, droog uwe tranen  
010 Gij, die leed draagt, zorg of smart  
011 Heer, o, maak mij uwe wegen  
012 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot  
013 Hoe lief’lijk ons de zondag is  
014 Hoe verheugt het ons deez’ stonde  
015 Hoort de hemelklokken schallen  
016 Hoort de morgenklokken luiden  
017 Hoort gij, mijn kind, de heiland roepen  
018 Hoort, Jezus roept; komt allen hier  
019 Hoort, moede zielen de naar vredesmachten  
020 Ik weet een woord zo heerlijk  
021 Ik weet ene lieve kapelle  
022 Ik zie u weder, morgenlicht  
023 Jezus, Heiland mijner ziele  
024 Jezus noodt vriend’lijk  
025 Jezus staat steeds kloppend daar!  
026 Kom, hoor zijn Woord  
027 Kom, klinkt Jezus’ nodend Woord  
028 Kom thuis, God is uw vader  
029 Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer  
030 Komt tot de bron van het leven  
031 Kom vriend, treedt mee de arke in  
032 Laat de danktoon vrolijk schallen  
033 Maak mij reiner, immer kleiner  
034 Naar des vredes zoete ruste  
035 Vader, zie ons vol verlangen  
036 Vermoeide ziel, leg af uw zorgen  
037 Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken?  
038 Waar kan ik immer ruste vinden?  
039 Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!  
040 Wees welkom, bron der liefde  
041 Weest gegroet, gij Godsgezanten  
042 Zijt gij door de levensstormen