Dankliederen na het avondmaal

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren als aan de rechterkant een staat. 
In de liedtekst kan je dit afspelen.

     
177 Alle roem is uitgesloten  
178 Blijde wil ik luid verkonden
179 Dankbaar kan ons lied nu klinken  
180 De grote Arts is ons nabij
181 Een genadestroom vol van zaligheid
182 Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet
183 Goede herder! U zij dank
184 Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer  
185 ‘k Heb in Jezus heil gevonden
186 Heer, gij schenkt mij rijke zegen  
187 Heer, ik ben uwer, Gij zijt mijn!  
188 Heerlijke, lieflijke plaatse
189 Het juk is nu verbroken  
190 Hoe zalig, verlost te zijn
191 Hoe zal ik U ontvangen?
192 Ik heb een schat ontvangen  
193 Ik vond bij Jezus vreed’ en rust
194 Ik vond de bron der vreugde
195 Jezus heeft ons uitgenodigd  
196 Komt, bieden wij elkander  
197 Komt, stemt nu allen jub’lend in
198 Lieve Heiland, uwe goedheid  
199 Looft de Heer! Hij is de liefde
200 Looft, looft, verloste scharen  
201 Mij is genade wedervaren