Wat we geloven

DE GRONDSLAG
De grondslag van de Gemeente van Apostolische Christenen wordt gevormd door Jezus Christus, zijn dienende liefde, zijn offerdood en zijn opstanding.
De roeping van de gemeente, als onderdeel van de Kerk van Jezus Christus, heeft o.a. als doel: het rijk Gods te verkondigen en het nu reeds door haar levenshouding waarneembaar te maken.

HET GELOOF
Het christelijk geloof is geen “apart, afzonderlijk huis” van ons leven, waarin wij slechts zo nu en dan wonen. Het is ook meer dan de som van alle kennis en inzichten, die wij uit de Bijbel hebben verkregen. Het geloof is een in ons wonende kracht van de Geest, die ons in staat wil stellen, onze totale levenswijze in vertrouwen op God en naar zijn aanwijzingen in te richten. Men kan alleen dan van een levend christelijk geloof spreken, wanneer in alle gebieden van het leven – zoals huwelijk, gezin, maatschappij, overheid, kunst, politiek, godsdienst, enz. – iets van deze opbouwende kracht van het geloof werkzaam wordt. Het geloof is tweeërlei: het is een “privé aangelegenheid” en een “werkzaamheid in de openbaarheid”. Alleen wanneer het individu door het geloof wordt gegrepen en ernaar handelt kunnen de omstandigheden in de maatschappij worden veranderd. Jezus is niet in de eerste plaats gekomen om de verhoudingen, de omstandigheden, de situaties te veranderen, maar de mensen. Als dat gebeurd is, zullen de maatschappelijke verhoudingen en situaties als gevolg daarvan ook radicaal veranderen.

DE MOTIEVEN VAN ONS HANDELEN
Jezus zegt:
Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is“.

De hoofdstukken in Matteüs 6 en 7 van de Bergrede gaan voornamelijk over het “godsdienstige” leven van de mens. Men zou hiervoor de opschriften kunnen gebruiken: “God en de gerechtigheid” of “Het gezicht en het masker”. Jezus ontmaskert de eigengerechtigheid en de schijnvroomheid, om daarmee te waarschuwen voor één van de ergste ondeugden, namelijk de huichelarij. Uit elk afzonderlijk thema, dat Jezus behandelt (het geven van aalmoezen – het bidden – het vasten – de ware schat – bezorgdheid – niet oordelen) kan worden vastgesteld, hoe Hij al het uiterlijk vertoon aan de kaak stelt en de mens tot waarachtigheid en tot een diep geloof wil brengen.
Men kan begrijpen, dat Jezus niets meer tegenstond dan de huichelarij. Deze schijnvroomheid wordt overal teruggevonden. Te schitteren voor de mensen, vroom en aangenaam te schijnen, iets te zijn, geprezen te worden, zijn dan zaken, die belangrijker worden dan de vraag of men voor God kan bestaan en of men verantwoording kan afleggen tegenover het eigen geweten. Wat voor nut heeft zo’n maskerade en hoe lang kan men het volhouden?
De werkelijke oplossing van dit probleem ligt in de aanbieding van de genade van God. God schenkt ons zijn barmhartigheid en de uit zijn wil voortkomende onverdiende liefde. God verwacht geen perfectionisten, maar mensen die bereid zijn – bij alle beperkingen – zijn wil te doen vanuit een eerlijk en liefdevol hart. Daarom weegt niet het zwaarst wat en hoeveel wij doen, maar hóe wij het doen, uit welke motieven wij handelen.
Jezus zegt: “Vanzelfsprekend geeft u aalmoezen, maar hóe geeft u ze? Natuurlijk bidt u; maar hóe bidt u? U zult zeker vasten; maar wát wilt u daarmee bereiken? Maak noch van het een noch van het ander in het oog lopende gebeurtenissen, maak er geen ophef van! Bij wie “de nieuwe schepping in Christus” gestalte heeft gekregen, zijn deze werkingen vanuit het nieuwe leven iets vanzelfsprekends. Jezus zegt niet, dat deze daden en werken er niet toe doen; Hij zegt wel, dat zij echt en een bewijs van onze liefde tot God en de mensen behoren te zijn. Daarom moeten wij het onze naaste ook mogelijk maken, dat hij kan leven met zijn fouten en tekortkomingen, zonder dat hij voortdurend op zijn tenen moet lopen om deze voor ons te verstoppen. Hiervoor is wederzijdse liefde nodig, die kan dragen en waardoor men zich geaccepteerd weet, zoals men door Jezus Christus aangenomen is.