Woord van de week – 25 augustus

Voor zondag 25 augustus 2019
 

Het oude is voorbij… Romeinen 12:17-21

17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Kerngedachte: God heeft door Christus alles “nieuw” gemaakt. Ook de mens is nieuw geworden. Zijn tegenwoordige denken, doen en houding zijn daardoor veranderd. Hij kan helemaal anders reageren dan tot nu toe en doet dat hopelijk ook. Een nieuwe manier van kijken naar alledaagse dingen wordt hier door Paulus gegeven.

Eindelijk eens een handig Bijbelwoord, een Bijbelwoord voor dagelijks gebruik zal menigeen denken. De brief aan de Romeinen leest eigenlijk zo vlot, omdat men denkt het karakter van Paulus goed te kunnen herkennen. Men ontdekt daarbij het vuur in hem en zijn enthousiasme voor Jezus Christus en het “nieuwe”, dat zich geheel van hem meester heeft gemaakt .

Paulus schrijft in deze brief aan de Romeinen, dat door het aannemen van het evangelie, de goede boodschap, de “macht” en de “gerechtigheid” van God de mensen grijpt en verzoening en vrede brengt. Dat zijn volledig nieuwe uitspraken, die zowel bij de gezagsgetrouwe joden als bij de heidenen zo niet bekend waren. Hij vertelt daarbij ook over zijn eigen ervaringen en wijst met nadruk op de “nieuwe hemel en aarde”, die door Jezus ontstaat. Ook in de “nieuwe wereld” zijn er nuttige voorschriften.

 

Jezus Christus zegt hier zelf over: “Ik ben niet gekomen om ze (= de Wet of de Profeten) af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17) In een behoorlijk drastisch voorbeeld wordt de “oude” met de “nieuwe” wet vergeleken: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.” (Matteüs 5:38-39)

In het Bijbelwoord van vandaag wil Paulus, omdat hij deze “nieuwe schepping” zelf ervaren heeft, een deel van de voorschriften, die hier onvermijdelijk uit voortkomen, verduidelijken.

“Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen…” (Romeinen 12:17)

Hierbij vallen in het bijzonder de woorden “alle mensen” op. Er is geen onderscheid meer te maken tussen vriend en vijand. Jezus Christus maakt dat zelf al duidelijk: “….heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,” (Matteüs 5:44)

Zoiets zegt apostel Paulus verderop in zijn brief ook: heb het goede voor met alle

mensen. Jezus zelf zegt: “En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie?” (Lucas 6:33, zie ook de verzen 32, 34 en 35), of: “Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.” (Jakobus 4:17) In Gods nieuwe schepping is alles anders, nieuw, beter.

“Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.” (Romeinen 12:28) Dit is de volgende zin, zeer sympathiek, want het is bekend, dat voor vrede er altijd minstens twee nodig zijn. Maar door ons moet de vrede tussen mensen in ieder geval niet mislukken.

De zin over de wraak en het zichzelf wreken (vergelden) spreekt voor zich. In Gods nieuwe schepping, waarin wij ons immers door het geloof in Jezus Christus bevinden, is dit gedrag overbodig en eigenlijk niet meer nodig. God staat boven iedereen en alles.

“Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem

dan te drinken.” (Romeinen 12:20)

Hier wordt nog eens duidelijk, dat alles zich niet alleen in het hoofd (op het geestelijk vlak) moet afspelen, maar ook in de praktijk gebracht moet worden. Hier zijn tekenen

De aanwijzing in het Bijbelwoord van vandaag: “Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd”.” (Romeinen 12:20), heeft betrekking op de oudtestamentische spreukenverzameling (Spreuken 25:21-22) en is een gemaakte overdracht naar de nieuwe schepping. Het betekent: iemand door vergeven en grootmoedigheid beschaamd maken.

Het laatste vers (Romeinen 12:21):

“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door goede.” Dat geeft buitengewoon veel vertrouwen. Eigenlijk hebben de mensen dit al opgegeven, zij houden het slechte voor sterker. Het woord van apostel Paulus zegt echter dat het goede, als je het tegenover het kwade zet, zal overwinnen.

De nieuwe schepping is de mensen door het geloof in Jezus Christus geschonken. Ons leven laat op basis van zulke praktische verbanden zien, of en in hoeverre de nieuwe schepping zich ook bij ons zou kunnen voltrekken en voltrekt.

R. Spree