Woord van de week 6 januari

Voor nieuwjaarsdienst zondag 6 januari 2019, Jaarleuze.
“Streef naar vrede, jaag die na” Psalmen 34:15
Kerngedachte:“Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie.” Deze drastische vergelijking uit de spreuken van Salomo (Spreuken 17:1) maakt duidelijk, dat vrede een hoog en waardevol goed is. Belangrijker dan een geweldig menu, is vrede aan tafel! Een beetje onvrede kan de hele stemming doen omslaan….

Vrede – wat is dat?

Blijven wij bij het in de aanhef van deze brief vermelde beeld en de de mooi gedekte eettafel. Kan men de onvrede door vredesonderhandelingen voor het eten verhinderen? Zijn het verstand en een beroep daarop hiervoor voldoende? Of kan niet een verkeerde toon, een verkeerd gebaar, ja zelfs een verkeerde blik voldoende zijn voor het uitbreken van diep zittende emoties – die door de vredesonderhandelingen slechts ondergesneeuwd zijn?

Ook een burchtvrede oftewel een vredesovereenkomst is eigenlijk geen echte vrede. Een overeenkomst tussen (twee) partijen, dat zij (gedurende een bepaalde tijd) niet zullen strijden, ruimt de reden van de eigenlijke ruzie niet uit de weg. Het leidt niet tot vrede, maar slechts tot een uitstel van de ruzie. Dat is geen vrede.

Natuurlijk zijn wij op onze aarde blij, als er tenminste vredesonderhandelingen worden gevoerd of als er een vredesovereenkomst wordt gesloten. Dat er een Nobelprijs is voor vredestichters, maakt duidelijk, dat vrede een van levensbelang zijnd en beschermwaardig goed is. De lijst van de Nobelprijswinnaars laat ook zien, dat gedrag of gebaren soms meer betekenen dan woorden en doorslaggevend kunnen zijn voor de vrede. Voorbeelden hiervan zijn:

– Martin Luther King en zijn historische – en op het beslissende moment geweldloze – strijd voor het kiesrecht van de Afro-Amerikaanse bevolking in de Verenigde Staten van Amerika en ook

– Willy Brandt en zijn knieval voor Warschau op 7 december 1970. Het was een gebaar van nederigheid van de toenmalige bondskanselier in het kader van de toen door hem en zijn regering gevoerde Oostpolitiek bij het monument voor de doden van de getto’s in Warschau. Het was een gebaar met de vraag om vergeving voor de Duitse misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vrede – waar te zoeken?

„Streef naar vrede“! Zo worden wij toegesproken door de jaarleuze voor het jaar 2019 – of uitgenodigd, of zelfs aangemaand? Zoeken is een activiteit. Een activiteit, die succes wordt beloofd: Zoekt en u zult vinden! Maar waar willen wij zoeken, waar kunnen wij zoeken?

“Goddelozen zullen geen vrede kennen”(Jesaja 48:22) – daar loont het zich dus niet de vrede te zoeken. Niet dat mensen zonder God niet in staat zijn tot vrede – het gaat om een nog diepere kwaliteit van vrede. “tenzij men mijn bescherming zoekt en vrede met Mij sluit, ja vrede sluit met Mij” zegt God in Jesaja 27:5. Dat gaat dieper, dat is fundamenteel. Wat een verschil, als de gehele mens vrede heeft gevonden (tot rust is gekomen) en deze vrede in alle levenssferen effect kan hebben. Dat kan onder alle levensomstandigheden worden gezongen: “Het is mij goed in de Heer!” De vrede moet de ziel bereiken!

Vrede met God krijg ik, als ik met Hem over mijn leven spreek, als ik blootleg, verbeter – mijn ziel laat helen, als ik begrijp, dat Jezus zijn leven voor mijn tekortkomingen en mijn schuld heeft gegeven, opdat ik word verlost en niemand mij daarvoor meer kan aanklagen. Jezus is door God voor ons geschapen ter verlossing (1 Korintiërs 1:30)! Dat houdt ook de volgende aspecten in: Door God ervoor geschapen en daarvoor beschikbaar voor ons mensen! Ongelofelijk welke vrede op deze aarde mogelijk zou zijn, als alle mensen Jezus zouden leren kennen! Dat was precies de Kerstboodschap: Jezus is uit de hemel gekomen, opdat er vrede op aarde mogelijk wordt! Daarom kan Paulus schrijven: “…Hij is onze vrede…” (Efeziërs 2:14) Van daaruit kan men de inleidende herformuleren, in plaats van “vrede – waar te zoeken?” is het beter te vragen “vrede – wie te zoeken?”

Echte diepe vrede is dus mogelijk. Voor ieder mens, voor elke natie, voor elk conflict. Jezus speelt dat klaar, als men Hem maar de kans geeft.

Vrede – grote effecten zijn mogelijk!

De genoemde voorbeelden van Martin Luther King en Willy Brandt maken duidelijk welke kracht vrede heeft. Vrede heeft effect. Een mens, die zelf vrede heeft, die met God in het reine is – van die mens gaat vrede uit. Daarom gebruikt God in de jaarleuze ook een sterk beeld: “Streef de vrede na!” Wees u bewust van die kracht, die uitgaat van bevredigde mensen en levenssituaties!

De jacht is iets heel actiefs. Ik moet in beweging zijn. Ik moet gefocust zijn op het jachtobject. Dat betekent: De vrede komt niet zomaar bij mij – ik moet naar de vrede. De vrede is een “vluchtig gezelschap”, hij blijft niet gewoon bij mij – ik moet hem steeds opnieuw willen, steeds weer opnieuw zoeken, me steeds weer opnieuw daarop concentreren hem te willen hebben en leven.

“Wie ook slechts een enkel leven redt, redt de hele wereld” – deze Talmoedspreuk is gegraveerd in de ring, die de Joden Oskar Schindler (een Duitse industrieel, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hulp aan Joden bood) als geschenk gaven. De ring was uit echt tandgoud gemaakt en op 8 mei 1945 het enige, dat zij bezaten om Schindler voor hun leven te bedanken. Men kan deze zin ook veranderen: “Wie in het leven van een enkel mens vrede brengt, brengt vrede in de hele wereld!”

D.Lieberth